از طريق پرواز

عضوگرامی باشگاه مسافران كثيرالسفرهما

يكي ازراههای كسب امتياز دراين باشگاه ازطريق انجام پروازبين المللی

باهواپيمايی جمهوری اسلامی ايران ياشركت های نماد مشترك طرف قرارداد با هما مانند OS,TK,SU,J2

اگرمايل به دريافت اطلاعات درموردميزان امتيازهرپروازهستيد ،

لطفابه بخش محاسبه گرامتيازمراجعه نماييد.

محاسبه گر امتياز