قوانين و شرايط باشگاه

اعضای گرامی توجه داشته باشيد كه باشگاه SkyGift دارای قوانين و مقررات خاص خوداست وحق هرگونه تغييری را درسياستهاورويه های اعلام شده ، برای خود محفوظ نگاه می دارد .

 • اعضای باشگاه بايستی۱۲سال به بالا باشند.
 • امتيازات باشگاه تنها مختص پروازهای بين المللی می باشد.
 • اعضای باشگاه پس ازثبت اولين پرواز كارت آبی دريافت می نمايند.
 • پس از كسب ۲۵۰۰۰امتيازطی دوسال كارت نقره ای و پس ازآن باكسب ۲۵۰۰۰امتيازدیگرطي یکسال كارت طلایی را دريافت خواهند نمود. در غيراين صورت اعضاء به سطوح پايين ترتنزل می يابند. ابقاء درسطح نقره ای ملزم به كسب ۱۲۰۰۰امتياز طی يكسال وابقاء درسطح طلایی ملزم به كسب ۲۵۰۰۰امتياز طی دوسال است .
 • درازای امتيازات كسب شده فقط درشبكه پروازی "هما"بليت صادرمی گردد .
 • بليتهای صادره درازای امتيازهای كسب شده غيرقابل انتقال به سايرشركتهای هواپيمايی بوده وهمچنين اعضامجازتغييرمسيرپروازی نمی باشند .
 • صدور بليط های رايگان درمحدوده تاريخ ۲۵خرداد تا ۱۰مهروهمچنين تاريخ  ۲۰اسفند تا ۲۰فروردين مجاز نمی باشد.
 • پروازی كه توسط بليط رايگان هما انجام شده باشد در سيستم SkyGift ثبت نخواهد شد.
 • ارتقای درجه پروازی شامل بليت های اهدايی يا رايگان نخواهد بود .
 • بليتهای رايگان غير قابل استرداد بوده و پرداخت ماليات و عوارض به عهده مسافر خواهد بود .
 • جوايز و مزايای  تعيين  شده  براي مسافرانی است كه درمحاسبه بليت آنان تخفيف نرخهای گروهی و پروازهای چارتر و تخفيفات كارمندی شركتهای هواپيمايی  لحاظ  نشده باشد .
 • كسب امتيازات مشروط به انجام پروازخواهد بود .
 • عضويت هرفرد غيرقابل انتقال است .
 •  در صورت مفقود شدن كارت،باكسرامتياز كارت المثنی صادر خواهد گرديد.
 •  باشگاه SkyGift تسهيلاتی را درنظرگرفته است به نحوی كه هرعضو میتواند درصدی ازامتيازات خود تا سقف ۵۰درصد را به دلخواه به اعضای خانواده خود ازجمله پدر،مادر،همسروفرزندان كه خود نيزعضوباشگاه می باشند،اعطا نمايد.
 • اعضای باشگاه توجه داشته باشند که درصورت تکمیل فرم خانوادگی می توانند بلیتهای رایگان را به اعضای مربوطه اهدا نمایند.
 • اعضای باشگاه توجه داشته باشند ، فقط خود شخص دارنده كارت طلايی ونقره ای  مي تواند از مزايای  باشگاه SkyGift استفاده نمايد.