اعطای امتياز به ازای هر ساعت تاخير پرواز

جهت كسب رضايت هر چه بيشتر مسافران وفادار هما،به شما عضو گرامی باشگاه ،بعد از اولين ساعت تاخير به ازای هر ساعت در مسيرهای بين المللی بر اساس كلاس بليط امتياز تعلق خواهد گرفت.