امكان انتقال امتياز خود از طريق فرم خانوادگی

Print  |  Send to Friends  |  PDF

باشگاه وفادار هما تسهيلاتی را در نظر گرفته است به نحوی كه هر عضو می تواند درصدی از امتيازات خود را به دلخواه به اعضای خانواده خود اعم از پدر ،مادر،همسر و فرزندان كه خود نيز عضو باشگاه می باشند اعطا نمايند.
امتیاز: بد عالی