بلیط رایگان

مجموع اعتبار شما

لطفا مبدا و مقصد خود را مشخص نموده تا اعتبار لازم جهت کسب بليط رايگان را مشاهده نماييد.


  1. توجه
  2. اعتبار نمايش داده شده معادل مبلغ خالص بليط می باشد و ماليات فرودگاهی و ساير هزينه های بليط بر عهده مسافر می باشد.
  3. اعتبار بليط رايگان غير قابل استرداد می باشد.
  4. امکان تغيير مسير در بليط های رايگان وجود ندارد.
  5. ارتقاء کلاس پروازی از اکونومی به بيزينس امکان پذیر نمی باشد.
  6. در ازای پرواز با بلیط های رایگان به مسافر امتیاز تعلق نمی گیرد.

    


بلیط های رایگان من