محاسبه گر امتیاز

مسير پروازی شما

>>تنظیم مجدد

سطح مسافت پیموده شده شما

سطح مسافت پیموده شده تنها پس از وارد کردن داده های پروازی نمایش داده می شود.